Tuesday, January 30, 2018

[389-users] Re: 389ds on lxc debian

On Tue, 2018-01-30 at 12:48 +0100, Angel Bosch Mora wrote:
> hi,
>
> I'm trying to install 1.1.43-1+b1 package on lxc with debian 9 and I
> get this error:
>
>
> invoke-rc.d: initscript dirsrv-admin, action "start" failed.
> ● dirsrv-admin.service - 389 Administration Server.
>    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dirsrv-admin.service;
> disabled; vendor preset: enabled)
>    Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2018-01-30 12:32:36
> CET; 6ms ago
>   Process: 15226 ExecStart=/usr/sbin/apache2 -k start -f
> /etc/dirsrv/admin-serv/httpd.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
>
> gen 30 12:32:35 Jafar systemd[1]: dirsrv-admin.service: Failed to
> reset devices.list: Operation not permitted
> gen 30 12:32:35 Jafar systemd[1]: Starting 389 Administration
> Server....
> gen 30 12:32:36 Jafar systemd[1]: dirsrv-admin.service: Control
> process exited, code=exited status=1
> gen 30 12:32:36 Jafar systemd[1]: Failed to start 389 Administration
> Server..
> gen 30 12:32:36 Jafar systemd[1]: dirsrv-admin.service: Unit entered
> failed state.
> gen 30 12:32:36 Jafar systemd[1]: dirsrv-admin.service: Failed with
> result 'exit-code'.
>
>
> it seems a problema about lxc privileges.
>
> is there anyone running 389 with lxc?

There are a number of users of 389-ds with lxc, just not with the admin
console that I am aware of.

Perhaps check the documenation on how to do a "console-less" install?

>
> regards,
>
> abosch
> -- Institut Mallorquí d'Afers Socials. Aquest missatge, i si escau,
> qualsevol fitxer annex, es dirigeix exclusivament a la persona que
> n'és destinatària i pot contenir informació confidencial. En cap cas
> no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a terceres persones
> sense permís exprés de l'IMAS. Si no sou la persona destinatària que
> s'hi indica (o la responsable de lliurar-l'hi) us demanam que ho
> notifiqueu immediatament a l'adreça electrònica de la persona
> remitent.
> -- Abans d'imprimir aquest missatge, pensau si és realment necessari.
> _______________________________________________
> 389-users mailing list -- 389-users@lists.fedoraproject.org
> To unsubscribe send an email to 389-users-leave@lists.fedoraproject.o
> rg
--
Sincerely,

William Brown
Software Engineer
Red Hat, Australia/Brisbane
_______________________________________________
389-users mailing list -- 389-users@lists.fedoraproject.org
To unsubscribe send an email to 389-users-leave@lists.fedoraproject.org

No comments:

Post a Comment