Monday, May 17, 2021

[389-users] Re: fips enabled error

> > is it possible to lower the severity of fips enabled info from ERR
> > to WARN in messages like this?
> Absolutely, changing it now...

wow!

that was truly fast :)

thanks a lot for your time,

abosch


-- Institut Mallorqui d'Afers Socials. Aquest missatge, i si escau, qualsevol fitxer annex, es dirigeix exclusivament a la persona que n'es destinataria i pot contenir informacio confidencial. En cap cas no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a terceres persones sense permis expres de l'IMAS. Si no sou la persona destinataria que s'hi indica (o la responsable de lliurar-l'hi) us demanam que ho notifiqueu immediatament a l'adreca electronica de la persona remitent. Abans d'imprimir aquest missatge, pensau si es realment necessari.
_______________________________________________
389-users mailing list -- 389-users@lists.fedoraproject.org
To unsubscribe send an email to 389-users-leave@lists.fedoraproject.org
Fedora Code of Conduct: https://docs.fedoraproject.org/en-US/project/code-of-conduct/
List Guidelines: https://fedoraproject.org/wiki/Mailing_list_guidelines
List Archives: https://lists.fedoraproject.org/archives/list/389-users@lists.fedoraproject.org
Do not reply to spam on the list, report it: https://pagure.io/fedora-infrastructure

No comments:

Post a Comment