Monday, May 17, 2021

[389-users] fips enabled error

Hi,

is it possible to lower the severity of fips enabled info from ERR to WARN in messages like this?

[17/May/2021:10:57:02.753271017 +0000] - ERR - slapd_system_isFIPS - Can not access /proc/sys/crypto/fips_enabled - assuming FIPS is OFF

can seem a cosmetic change but it breaks my monitoring scripts.

thanks in advance,

abosch
-- Institut Mallorqui d'Afers Socials. Aquest missatge, i si escau, qualsevol fitxer annex, es dirigeix exclusivament a la persona que n'es destinataria i pot contenir informacio confidencial. En cap cas no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a terceres persones sense permis expres de l'IMAS. Si no sou la persona destinataria que s'hi indica (o la responsable de lliurar-l'hi) us demanam que ho notifiqueu immediatament a l'adreca electronica de la persona remitent. Abans d'imprimir aquest missatge, pensau si es realment necessari.
_______________________________________________
389-users mailing list -- 389-users@lists.fedoraproject.org
To unsubscribe send an email to 389-users-leave@lists.fedoraproject.org
Fedora Code of Conduct: https://docs.fedoraproject.org/en-US/project/code-of-conduct/
List Guidelines: https://fedoraproject.org/wiki/Mailing_list_guidelines
List Archives: https://lists.fedoraproject.org/archives/list/389-users@lists.fedoraproject.org
Do not reply to spam on the list, report it: https://pagure.io/fedora-infrastructure

No comments:

Post a Comment